Visie

Missie en Visie

Psychologenpraktijk SPEL mobiliseert krachten van mensen om hun problemen weer zelf te kunnen oplossen. Het hulpaanbod is gericht op individuele cliënten (jeugd en volwassenen), echtparen en gezinnen. Hieronder worden de uitgangspunten die we hanteren beschreven. Deze uitgangspunten zijn de drijfveer van ons werk.

Behandelen van diverse mensen met diverse soorten klachten

SPEL behandelt mensen van alle leeftijden en met allerlei achtergronden. Iedereen kan zich aanmelden. Klachten waar mensen zich mee aanmelden zijn: angstklachten, depressieve klachten, spanningsklachten of overspannenheid, lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke verklaring is (hoofdpijn, maagpijn, benauwdheid), relatieproblemen, problemen op het werk, seksuele problemen, problemen met de opvoeding of in het gezin, en rouw.

Natuurlijk kunnen er inhoudelijke redenen zijn waarom behandeling bij SPEL niet passend is. Dit zijn bijvoorbeeld ernstige verslavingsproblematiek, ernstige psychiatrische problematiek zoals psychosen, en levensbedreigende eetstoornissen. Wel kunnen we dan een rol vervullen in diagnostiek en het vinden van, en doorverwijzen naar de meest passende vorm van hulp, vaak in overleg met de huisarts en bijvoorbeeld een psychiater.

Snelle hulpverlening

Zo snel mogelijk starten van hulpverlening voorkomt uitbreiden van klachten en disfunctioneren.
SPEL gaat er vanuit dat hulp in een vroeg stadium het meest effectief voor cliënten om zo goed mogelijk te kunnen blijven functioneren. Daarom doen we er alles aan onze wachttijden zoveel mogelijk te beperken. Transparantie van de wachttijden per locatie wordt op de website geboden en wekelijks aangepast.

Persoonlijke en directe benadering

SPEL staat een persoonlijke en directe benadering voor. We streven er zoveel mogelijk naar dat degene die het eerste gesprek met mensen voert ook de vervolgafspraken doet. Daarom vragen we bij aanmelding naar een aantal gegevens zoals leeftijd en een korte omschrijving van de problemen, zodat we onderling zo goed mogelijk kunnen inschatten bij wie van de psychologen de cliënt het beste terecht kan. Het opbouwen van een vertrouwensband is een voorwaarde voor het goed laten slagen van een therapie.

Samenwerking en korte lijnen met huisartsen, verwijzers en andere hulpverleners

Ongeveer 85 % van de cliënten wordt naar SPEL verwezen door de huisarts. Wij vinden het belangrijk om korte lijnen met de huisarts te onderhouden. De huisarts kan informatie geven die de hulpverlening ten goede komt, omdat hij vaak al een lange geschiedenis met de verwezen cliënt heeft en een overzicht over eventuele eerder hulpbiedingen en bevindingen. Op drie van onze locaties zitten wij in een huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum. Hierdoor kunnen we effectief overleggen met elkaar (uiteraard alleen na uw toestemming) en zijn de lijnen kort.

Regelmatig nemen we deel aan MDO´s (multidisciplinair overleg) vaak gepland in de huisartsenpraktijk, samen met de huisartsen en POH-GGZ. Daarnaast werken we samen met collega psychologen in de regio en hebben we ons verenigd in de zorggroep Psyzorg die krachten bundelt en afspraken maakt omtrent verwijzing naar elkaar bij wachttijden, gezamenlijke scholingen, e-health toepassingen en alles wat de zorg aan clienten ten goede komt. Ook vindt er gestructureerd overleg plaats met de huisartsenzorggroepen (DOH en PoZob)  over ketenzorgproducten en met Specialistische GGZ-instellingen om verwijzingen naar de Specialistische GGZ zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen.

Mensen in hun eigen omgeving hulp bieden

Mensen dicht bij hun eigen omgeving hulp bieden zien we als een drempelverlagend middel voor veel cliënten. Vraaggerichte hulpverlening kan het best geschieden wanneer mensen zich zoveel mogelijk op hun gemak voelen, dichtbij hun woonomgeving en in een prettig aandoende praktijkruimte.

Gezondheidsmodel versus het ziektemodel

In de gezondheidszorg wordt veel gewerkt met ziekte modellen. “Een patiënt heeft een “stoornis” lees je in de gangbare DSM-IV, het meest gerespecteerde handboek voor omschrijving van “ziektebeelden” binnen de psychologie en psychiatrie. Binnen SPEL werken we ook met dit model omdat het een éénduidig en handzame manier is om te omschrijven wat de diagnose is. In de therapieën gaan we er echter vanuit dat het benaderen van cliënten vanuit een gezondheidsmodel en het aanspreken op de krachten van de cliënt vaak het beste werkt bij het de baas worden van problemen en klachten.

Kwaliteitseisen en vakinhoudelijke uitwisseling

De psychologen die bij SPEL werkzaam zijn hebben bijna allen de BIG registratie GZ-psycholoog of zijn in opleiding  daartoe. De praktijk heeft een beleid op het gebied van bij- en nascholing, zowel voor de medewerkers als voor de praktijkhouder. Ook wisselen we in intervisie onze kennis en ervaringen uit. Tevens is de praktijk opleidingsplaats voor de specialistische opleiding tot GZ-psycholoog BIG.  Het is leuk om mensen op te leiden en het voorziet de praktijk van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen binnen het werkveld en de frisse vernieuwende blik van opleidelingen. Op deze manier leren we van elkaar en roesten we niet vast in onze eigen “tunnelvisie”.

Individuele verantwoordelijkheid met samenwerken als meerwaarde

Iedere psycholoog binnen SPEL heeft professionele verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van zijn vak. We zien samenwerken met elkaar als meerwaarde, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk en streven ernaar een team te zijn. Bij elkaar terecht kunnen, gewoon voor een praatje of om even te spuien, iets leuks of vervelends te vertellen, voor tussentijds overleg of om een ander te spreken die speciale deskundigheid heeft, is voor ons belangrijk.